Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

I. PRINCIPIILE SOCIETATII WMW DEALER AUTO SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica expune principiile de bază ale WMW DEALER AUTO S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile
naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor.

Principiile WMW DEALER AUTO S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

• Respectarea legilor, corectitudine si transparenţă
Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.
• Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.
• Acurateţea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise şi ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. WMW DEALER AUTO S.R.L. va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele in mod prompt.
• Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioada mai lungă de timp decat este necesar.
• Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrarii sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. WMW DEALER AUTO S.R.L. asigură, ȋn totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, WMW DEALER AUTO S.R.L. are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.
• Responsabilitate
WMW DEALER AUTO S.R.L. ȋşi asumă responsabilitatea pentru toate activităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋşi manifestă responsabilitatea şi are capacitatea de a demonstra conformitatea.

II. INFORMAREA COMPLETĂ ŞI CONSISTENTĂ A PERSOANEI VIZATE

WMW DEALER AUTO S.R.L. va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

III.CONSIMŢĂMȂNTUL PERSOANEI VIZATE

WMW DEALER AUTO S.R.L. va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.
IV. SCOPURI
WMW DEALER AUTO S.R.L. colectează și prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:
• Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate
• Activități comerciale de vânzări, cercetare / studii de piață, statistică.
• Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor WMW DEALER AUTO S.R.L, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
• Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-urile societatii).

V. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru realizarea scopurilor de mai sus sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
• Pentru activități comerciale de vânzări, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, carte de identitate.
• Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor WMW DEALER AUTO S.R.L, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament
• Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea clienților privind evaluarea serviciilor oferite de WMW DEALER AUTO S.R.L, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, WMW DEALER AUTO S.R.L prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.
• În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
• Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca WMW DEALER AUTO S.R.L. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, WMW DEALER AUTO S.R.L poate dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
• partenerilor contractuali ai WMW DEALER AUTO S.R.L (cum este cazul companiilor cu care WMW DEALER AUTO S.R.L se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare)
• furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă WMW DEALER AUTO S.R.L în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu WMW DEALER AUTO S.R.L.
Datele înregistrate nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor WMW DEALER AUTO S.R.L.

VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoana vizată are următoarele drepturi:
• dreptul de a obţine de la WMW DEALER AUTO S.R.L., la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de WMW DEALER AUTO SRL;
• dreptul de a obţine de la WMW DEALER AUTO S.R.L. la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
• dreptul de a obţine de la WMW DEALER AUTO S.R.L., la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;
• dreptul de a obţine de la WMW DEALER AUTO S.R.L., la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;
• dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

VIII. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

WMW DEALER AUTO S.R.L nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

IX. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, WMW DEALER AUTO S.R.L poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

X. EXERCITAREA DREPTURILOR DE CATRE PERSOANELE VIZATE

Pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, Societatea WMW DEALER AUTO S.R.L va administra urmatoarea adresa de posta: str. Nucului nr.4.Bl V100, Sc.1, Ap.15, Sector 3, Bucuresti, sau alta adresa de corespondenta pe care o va expune in mod vizibil pe site-ul societatii.

Facebook
Instagram